Организација на активностите

 • Организација на активностите

Во детската градинка во текот на денот се одвиваат различни воспитно-образовни активности во интерес на раното учење и развој на децата. Се одвиваат следниве активности: прием на деца, слободни активности, исхрана, реализација на дневното планирање, пасивен и активен одмор, реализација на факултативни програми ( доколку имаат интерес родителите), моторички активности, прошетки, набљудувања, активности за стекнување културно-хигиенски навики, учество во разни манифестации, индивидуална работа со деца и родители доколку има потеба. Во центарот за ран детски развој целокупното време е посветено на воспитно-образовните активности. Согласно целите на воспитно-образовната работа, улогата на воспитувачот во градинката/центарот за ран детски развој се состои од:

 • Следење на индивидуалниот детски равој
 • Почитување на детските индивидуални разлики
 • Мотивирање на децата за различни видови активности
 • Следење и вреднување на воспитно-образовниот процес, самовреднување и рефлексија
 • Водење досие на дете/ следење на напредокот на децата во групата
 • Реално планирање, усогласување на можностите, потребите и интересите на децата
 • Почитување на детскиот избор и негово користење во насока на реализирање на конкретните цели
 • Обезбедување стимулативна средина
 • Тимско работење
 • Градење на партнерство со семејството
 • Соработка со надворешната средина и институции

Основните принципи на кој се засновува работата се во согласност со Програмата за рано учење и развој и Стандардите за рано учење и развој. Стандардите за рано учење и развој се основа за концепирање на целокупната воспитно образовна дејност, тие се позитивно прифатени и применувани во развојот и следењето на децата во раниот детски развој. Воспитувачот го користи секој потенцијал кај детето преку примена на различни практики, пристапи кон учење и различни активности, користат различни содржини, средства, методи, форми на работа и стратегии за подучување. При реализација на активностите обрнува посебно внимание на детскиот индивидуален развој, индивидуалните разлики, индивидуализација во работата. Воспитувачот има важна улога во обезбедување можност на децата во раното детство да развијат вештини и компетенции, да се оспособат да разберат, да слушаат, гледаат, допираат за да формираат искуства, да стекнат знаења.

Детската градинка во текот на воспитно-образовната годината планира и реализира активности и содржини со кои се стимулира развојот кај децата а се поврзани со проекти на тема која е важна за стекнување на одредени рутински вештини, знаења и искуство.

Во текот на учебната година детската градинка ја реализира програмата „Интеграција на еколошката едукација во Македонскиот образовен систем“. Содржините од истата ќе се интегрираат во тематското планирање. Оваа година во планот се вклучуваат и новите еко стандарди. Во тековната година ќе се одбележуваат деновите од еколошкиот календар и други значајни денови од годината кои се поврзани со екологијата и заштитата на животната средина. Градинката ќе се вклучи во еколошки акции и кампањи кои ги спроведуваат детски градинки од Општината и пошироко, активности и случувања на кои е носител Општината Аеродром, активно ќе учествува во акции од страна на градот Скопје. Активностите што ќе се реализираат ќе бидат промовирани се со цел да се поттикне еколошката свест кај децата уште од најрана возраст.

Односот кон храната е односот кон животот и затоа е многу значајно децата да бидат директно активно вклучени во производството, да го набљудуваат процесот на создавање, подготвување и консумирање на производите. За зајакнување на свеста за значењето на здравата и правилната исхрана кај децата и создавањето навики за консумирање на здрава и квалитетна храна децата во детската градинка ќе се вклучат во програмата „Едукација на децата од предучилишна возраст  во установите за згрижување и воспитување на деца со процесот на одгледување и консумирање здрава храна“. Програмата има за цел да ги запознае децата со процесот на одгледување на растенија, да ги запознае со некои карактеристики на растенијата кои ги засадуваат, запознавање со разликите и сличностите помеѓу зеленчукот и овошјето, преку воочување и вкусување, запознавање на децата со начинот на правилно консумирање на здрава храна, запознавање на децата со останатото овошје и зеленчук, кое не можат да го засадат, запознавање со неговите карактеристики, специфичности и особено со неговото значење за добро здравје и правилен развој на секое дете. Целна група во реализација на програмата се децата од 4 до 6 годишна возраст во сите објекти. Во рамките на реализација на програмата се планираат активности и содржини кои се интегрираат со годишниот глобален план во воспитните групи. Се подготвува просторот и се збогатува амбиентот што е можно поавтентично да наликува на градина. Во имплементација на програмата планирана е соработка со родители и надворешната средина во зависност од содржината на реализација. Очекувани резултати за децата се детето е оспособено за фокусирано набљудување, може да наброи најмалку две растенија, може да покаже корен, стебло, лист, цвет, плод, воочува боја, форма, мирис, вкус и големина на одгледуваните растенија. Развивање на љубов, интерес, чувство за патриотизам, почитување, грижа и одговорност кон сопствената татковина, народ, родно место и местото на живеење е цел која ќе се реализира во проектот „Градот низ детските очи“. Проектот е во согласност на Принципот на еднакви можности и почитување на различностите меѓу децата и Принцип на мултикултурализам.

Воспитно-образовните активности планирни со проектот се однесуваат на деца од 5 до 6 годишна возраст започнувајќи од месец октомври до месец април, континуирано и интегрирано во среднорочното планирање. Проектот „Бонтон “ под мотото, однесувај се убаво и пристојно ќе се реализира и оваа воспитно-образовна година во воспитните групи од 3 до 6 години. Цел на проектот е едукација на деца од предучилишна возраст за значењето на убавото и пристојно однесување што ќе им овозможи полесно прифаќање во општеството и подобар живот. Бонтон за деца подразбира низа постапки кои ќе се имплементираат во темите во среднорочното планирање континуирано во текот на годината. Планирани се едукативни средби за начинот на однесување на јавни места, на улица, во сообраќајот, секојдневни едукативни активности, разговори за правилно и културно однесување преку игра, драматизација, приказни и практична примена на наученото во секојдневниот живот. При реализација на активностите ќе се внимава истите да бидат во согласност со возраста, интересите и можностите на децата. Предучилишната средина е една од најзначајните општестевни формации која има значајно влијание врз формирњето на личноста на детето. Затоа од особена важност е на детето да му се нуди средина преку која ќе развие здрави животни навики. Препознавајќи ја потребата од зајакнување на оваа вештина во детската градинка ќе се реализира проектот „Здрави животни навики,, кој има за цел развивање на самостојност кај децата за извршување на секојдневните активности кои се поврзани со здрави навики, самостојност кај децата во грижата за личната хигиена, грижа за околината, развивање на независност, самодоверба и одговорност кај децата, задоволување на потребата за движење и престој во надворешна средина. Целна група ќе бидат децата од сите воспитни групи. Активностите воспитувачот ќе ги интегрира во планот за работа. Проектот „Моја хигиена, моја навика“  ќе се реализира континуирано во текот на целата година во воспитните групи од 2 до 6 години.

 

Цел на проектот е градење на чувство за одговорност и граижа за самиот себе, стекнување на хигиенски навики, препознавање на приборот за одржување хигиена, поттикнување на децата за стекнување на нови знаења, поттикнување на мисловниот процес, љубопитност, трпеливост, истрајност, развивање способност за искажување на личните доживувања. Планирани се активности, соработка со родители и институции кои ќе одговорат на повикот за соработка. Детската градинка оваа учебна година се вклучува во хуманитарната акција „Од дете за дете“ на која се покануваат сите родители доброволно заедно со децата во текот на годината да учествуваат во акцијата која ќе се организира. Преку хуманитарната акција децата уште од најмала возраст ќе ги учиме на хуманост и солидарност. Една од целите на проектот е децата да се научат да помагаат, да разберат колку е важно пријателството и да научат да ги почитуваат потребите на другите. Детската градинка е иницијатор и мултидисциплинарниот тим за подготовка на нацртот за реализација на проектот „Семејството и семејните вредности“ во детската градинка, под мотото „Семејството темел на општеството“. Проектот  ќе се реализира во воспитните групи од 4 до 6 години континуирано во текот на воспитно образовната година интегрирано во целите и содржините на среднорочното планирање, со цел развивање на свест кај децата од предучилишната возраст за важноста на семејството во градење на почит и љубов кон семејните вредности. Очекувани резултати од децата, да поставуваат прашања, со свои зборови да ја искаже љубовата кон семејството, набројува обврски и активности во кој се вклучува во семејството, умее да наброи обичаи кои се практикуваат во семејството, детето покажува одговорност кон обврските во домот и градинката. Во текот на годината се реализираат активности со кои ќе се врши едукација на децата за селектирање на отпадоци и негово рециклирање. За таа цел во детската градинка ќе се реализира проектот „Рециклирање со имагинација“ со деца од 3 до 6 години со цел да им понуди на децата добри животни навики, лична одговорност за заштита на животната средина, правилно рециклирање на отпад и да се намали обемот на мешан отпад. Интеракцијата и секојдневните активности со врсниците му овозможува на детето да ја насети потребата да ги следи правилата на однесување за да се чувствува подобро во средината во која живее. Традиционалните детски игри се дел од народната култура а во нив е сочувано педагошкотот искуство на многу генерации. Тие припаќаат во категорија на спонтани инструменти на социјализација и претставуваат еден од најуспешните модалитети на традиционалното општество. Согледувајќи ја важноста од овие игри во детската градинка ќе се реализира проект  „Традиционални игри “.

Спорт и спортски активности децата да се стекнат со вештини за развој на крупната и ситната моторика а воедно и да стекнат културни навики за спортот како дел од секојдневниот живот .Да ја развиваат свесноста за сопственото тело ,да се оспособат децата за разбирање на важноста на одржување на своеот здравје и благосостојба а воедно да ги запознаат своите способности и можности за движењата.Преку спортските активности да се воведат во елементарните сознанија за одредени спортови.

Мултикултурализам децата да се научат да ги прифаќаат различностите и да ги почитуваат различностите кај децата и возрасните ,да развиваат социјална перцепција .Децата да умеат да ја препознаат, прифатат и почитуваат својата култура и етичка припадност на сите етнички зедници во државата.

Во склоп на градинката во текот на 2019-2020 година ќе се реализираат  активности и содржини со кој се стимулира развојот кај децата и истовремено се стекнуваат и одредени вештини, знаења и искуства од повеќето  развојни аспекти.Градинката во тековната година ќе реализира интерни  акциони проектни активности кој се иницирани од воспитувачите и интересот на децата.

Ќе се реализираат проекти со следните наслови:

Објект Буба Мара „Мали потрошувачи"

Објект Сонце „Сетила"

Објект Пчелка 2 „Сакам да знам повеќе"

Објект Пчелка 1 „Различни, а сепак исти"

Објект Лавче „Лековити билки и растенија"

Како целна група при реализација на интерните проекти ќе бидат возрасните групи од 3-6 години. Во реализација на проектните активности ќе бидат вклучени воспитно- згрижувачкиот кадар, стручниот тим на градинката, децата и родителите но и локалната заедница и сите институции со кој соработува нашата градинка во тековната година .

Реализираниот проект ќе се презентира јавно на крајот на учебната година.

Објект Буба Мара „Мали потрошувачи"

Главна цел на проектот

Развој на способност за размисување,  стекнување и користење на нови информации , решавање на проблеми во зависност од развојните и интелектуалните можности  и карактеристики на децата како и користење на новите поими и претстави и нивно поврзување во системот на знаења преку стекнување на информации од средината преку набљудување и манипулација.

Под цели

 • Да се поддржува интересот кон откривање на нови предмети,појави и лица
 • Да се поттикнува и поддржува љубопитноста за откривање( нови знаења) и осознавања
 • Да се поттикне потреба од доживувања од самиот проце на откривање
 • Да се поттикнат и развиваат мисловните процеси (заклучување,помнење,логичко поврзување, креативност)
 • Поврзување на случувањата од минатотот и сегашноста
 • Изведување на истражувачки активности
 • Да се поттикне дивергентното мислење во процесот на истражувањето  и решавањето на едноставни ситуации
 • Да се поттикне и поддржи сваќањето за причинско последичните врски и релации
 • Да се оспособи кон користење на конкретното набљудување и манипулирање во функција на активирање на повисоките мисловни функции и др.
 • Да се поттикнат и способностите за групирање  според зеднички воочливи  оцобини
 • Да се поттикнува ориентација во просторот  и просторните релации
 • Да се користат математиките поими од опкружувањето
 • Да се развијат способности за класификација,серијација, според боја, форма, големина вид и сл
 • Да се развие и поттикне формирање на иницијативност, трпеливост, истрајност,љубопитност, прецизност како особини на детската личност.

Објект Сонце „Сетила"

Главна цел на проектот

Воведување на децата во светот на сетилата и сетилните органи, богатење и правилна идентификација на сетилната перцепција, препознавање на основните сетилни квалитети на предметите, растенијата и појавите преку набљудување, слушање, допирање и вкусување.

Под цели

 • Поттикнување на љубопитноста за своето тело сетилата, нивната употреба и грижата
 • Богатење на речникот со нови зборови кои ги опишуваат дразбите
 • Поттикнување на детето да запознава разни видови на површини во непосредната околина
 • Збогатување на сетилните искуства преку допирање на различни видови материјали, развиваае на осетливоста за вкус, оспособување на детето вербално да ги опишува сетилните дразби за вкус, мирис, допир, вид
 • Да се оспособат децата за користење на сетилните органи за координација на движењето.
 • Да се усоврши функцијата на перцептивните органи.
 • Да се поттикнува и развива функцијата на сетилото за вид;
 • Да се оспособува за забележување детали
 • Да се развива сетилното доживување на околината
 • Да се оспособи  да препознава и именува предмети, лица и звуци користејќи ги сетилата
 • Да се збогатуваат сетилните искуства преку истражување - допирање на различни материјали
 • Да се оспособува преку истражување да разликува и именува различни шумови, звуци и гласови.
 • Да се развива,поттикнува и оспособува за препознавање и именување на мириси

Објект Пчелка 2 „Сакам да знам повеќе"

Главна цел на проектoт

Децата да развијат сопствен пристап кон учењето, а воедно и да се потикнуваат за добивање и  користење на различни форми и извори на информации за стекнување на нови знаења

Под цели 

 • Децата да научат нови работи и да се стекнат со нови искуства
 • Да превземаат  иницијатива
 • Да се подджуваат во индивидуалниот пристап кон откривање на нови нешта
 • Да се охрабрува детето да поставува прашања и да се негува истрајноста и упорноста во добивање на одговор
 • Да се поттикне кон сопствен стил на учење
 • Да се поттикнува интересот  на учење преку игра

Објект Пчелка 1 „Различни, а сепак исти"

Главна цел на проектот

Да се развива способноста кон адаптација кон новата средина, интерперсонаните односи и комуникациските вештини

Под цели

 • Да се развива и почитуваат различностите кај децата и возрасните
 • Да се развива социјалната перцепција
 • Да се поттикнуваат и усвојуваат различни норми  и обичаи во различни средини и ситуации
 • Да се развива свеста кон мултикултурализмот
 • Да се развива чувството кон љубов и почит кон различностите, обичаите, семејството, татковината и другарчињата

Објект Лавче „Лековити билки и растенија"

Главна цел на проекот

Развивање на интерес кај децата за истражување и запознавање со лековитите билки и растенија .

Под цели

 • Детето да ги опишува набљудува карактеристиките на живиот свет растенијата
 • Да се стекнува знаење и способности за класификација на растенијата
 • Да ги опишува и набљудува карактеристиките на неживата природада се потикне интерес кај детето за стекнување на одредени претстави и поими  за предмети појави од непосредната околина
 • Да се поттикне елементарното препознавање на воочливите карактеристики на одредени растенија
 • Да се поттикне процес на препознавање на одредена функција од деловите на телото на растенијата
 • Да се поттикнува чувство и грижа кон растенијата  од нивното непосредно опружување
 • Да се поттикнуваат способностите на децата за препознавање и класификација на растенијата
 • Да се поттикнат сознанијата за основните фактори и услови за опстојување и развој на живиот свет
 • Да се стекнат основни знаења за средината и опкружувањето преку набљудување и манипулација
 • Да се поттикне прифаќањето на екологијата како дел од современиот начин на живот
 • Да се поттикнува интересот и љубовта кон природата
 • Да се поттикнува потреба за користење на истражувањето како форма на учење
 • Да се поттикнува интересот и љубовта кон природата и обазбедување поддршка на љубопитноста изразена преку детските прашања
 • Да ги осознае условите за раст и развој на растенијата ,нивните карактеристики ,примената и користа
 • Да се поттикнува кон свесност на сопствената улога во поддршка за опстанок на природата
 • Да создава интерес кон научниот пристап во проучување и осознавање на природата