Депонии и диви депонии

Проект: Интеграција на еколошка едукација 

4-6 години

Објект - “Буба Мара 1”

Цел - да се развива способност кај детето за користење на своите непосредни искуства во процесот на учењето со поттикнување на еколошката свест, интерес и љубов кон природата; развивање на вештината за движење на дланката и прстите за конкретна цел.