Влијание на човекот врз средината

Проект - интеграција на еколошката едукација

Да се поттикнат на еколошката свест и одржување на хигиената во просториите во кои престојуваат децата, способност за забележување и ликовно изразување преку користење на доминантната рака за конкретната цел.