Мешаме бои

“Мешаме бои” - ликовна игра

Од основни добиваме секундарни бои. 

Возраст - 4-5 години

Објект - Сонце

Да се оспособи да меша бои, да се поттикне истрајност, иницијативност, поттикнување на личниот процес на учење.