Снешко

"Снешко" - математичка игра

Возраст: 2-4 години

Објект: "Лавче"

Цел - Да се поттикнуваат способности за воочување и именување на основните геометриски форми и фигури (круг, топка, коцка).