Страшило

3-4 - години

Објект - Сонце

Ликовна игра - “Страшило”

Цел - Да се поттикне детето да кине и лепи хартија и развивање на координација око рака.