Болното мече

“Болното мече “ - имитативна игра 

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Цел: да се оспособи детето за користење на различни играчки и предмети во изразување на сопствените идеи.