Кој каде зимува

“Кој каде зимува” - стихови 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат и развиваат мисловни процеси, заклучување, помнење, логичко поврзување, сфаќајќи причинско последичните врски и релации.