Снегулка

2-3 години

Објект - Пчелка 1

“Снегулка” - ликовна игра

Цел - да се поттикне интерес за користење на различни материјали за искажување на сопствените идеи.