Топла облека

“Топла облека” - ликовна игра 

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Цел: да се поттикнува детето да ги развива радоста и задоволството од успешно завршена работа.