Рибарот и златната рипка

“Рибарот и златната рипка” - приказна 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се развива способност за раскажување настани по слики, слушање, разбирање и доживување на содржината, реверзибилност и користење на математички операции.