Живеалишта на животни

Објект - Сонце

2-3 години

Активност: “Живеалишта на животни” - конструктивна игра

Цел: Да се запознава детето со домашните животни и нивните живеалишта, да се развива способноста на детето да ги растура и повторно да ги составува деловите од играчките.