Изброј ги животните и нивната храна

3-4 години

Објект - Сонце

Математичка игра: “Изброј ги животните и нивната храна”

Цел: Да се поттикне детето да брои и да поврзува број со количина.