Годишните времиња

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Цел: да се поттикнат знаења и способности за препознавање на годишните времиња.