Поларно мече

“Поларно мече” - ликовна игра

3-4 години

Објект - Буба Мара

Цел: Да се поттикнува самостојноста во користењето на различен ликовен и останат неликовен материјал.