Што се крие под снегот

“Што се крие под снегот” - истражувачка игра️

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Цел: да се поттикнаат способности за самостојно реализирање на едноставни истражувачки активности како набљудување и откривање.