Презентација од педагог Марга Ставрова

Презентација од интерна обука со наслов „Облици на наставна работа“ ПЕДАГОГ МАРГАРИТА СТАВРОВА
Педагогот на градинката изготви презентација со наслов:
„Облици на наставна работа“ за интерно стручно усовршување за вработените воспитувачи, негуватели, стручни рабоници и соработници со цел да се продлабочат професионалните компетенции и да се стекнат нови знаења за подобрување на воспитно-образовната работа со децата, бидејќи Наставникот-воспитувачот врши функција на „Дидактички режисер“.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: