Куќички за животните

Возраст - 2-3 години

Објект - Буба Мара

Цел на активноста - Да се поддржува во обидите да изгради, создаде нешто ново, при користење на различни играчки, материјали и предмети.