Кокиче

5-6 години

Објект - Пчелка 2

Цел на активноста: да се оспособи детето за препознавање и класификација на растенијата, нивните карактеристики, услови за раст и развој, примената и значењето.