Овца

“Овца” - ликовна игра

3-4 години

Објект - Буба Мара

Цел: Да се поттикне детето кон развивање на координираност помеѓу окото и раката.