Шарената рипка

“Шарената рипка” - ликовна игра

“Риби во аквариум” - математичка игра

3-4 години

Објект - Буба Мара

Цел: Да се развиваат способности за класификација според боја.

Да се поттикнува иницијативноста при изборот на материјалите за учечките и истражувачките активности.