Игри со балони

Возрасна група 2-4 години

Објект "Лавче"

Цел - Да се поттикнува детето да се вклучува во заеднички активности и да се чувствува слободно во текот на игрите.