Како кравата ни дава млеко

Објект - Сонце

Возрасна група од 2-3 години

“Како кравата ни дава млеко”

Цел - Да се поттикнува интересот на детето за користење различни извори на информации низ процесот на учење.