Зошто на плажата има песок

“Зошто на плажата има песок” - разговор

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се развива потребата за интерактивно решавање на проблемски ситуации преку користење на различни предмети од опкружувањето.