Кокиче

“Кокиче” - ликовна игра

Возраст 2-3 години

Објект - Буба Мара

Цел - Да се поттикне интересот кон запознавање и користење на различни ликовни материјали.