Во селскиот двор

2-3 години

Објект - Пчелка 2

"Во селскиот двор"

Запознавање со домашните животни и нивните младенчиња; поттикнување и негување на креативното изразување на дадена тема.