Моето тело

“Моето тело” - ликовна игра

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Цел: да ја развива свеста за идентификација на своето тело и неговата функција.