Јас сум желка, живеам во морето

“Јас сум желка, живеам во морето” - ликовна игра

Објект - Пчелка 2

Возрасна група 4-5 години

Да се поттикне детето да држи ножички со едната рака и да сече хартија по зададена линија, да се развие способноста за правилно користење и комбинирање на ликовниот материјал.