Што се крие на фармата?

“Што се крие на фармата?” - истражувачка игра

Возраст 2-3 години

Објект - Буба Мара

Цел: Да му се овозможи на детето стекнување на претстави и поими за некои карактеристики на животинскиот свет од блиската околина.