Најнежни раце

“Најнежни раце” - текст

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне интерес и внимание за следење на туѓиот говор, разбирање на литературната творба, способност за репродуцирање, негување на љубов и емпатија.