Букетче за мама

3-4 години

Објект - Сонце

Да се поттикнува самостојноста во користење на различен ликовен и останат неликовен материјал.