Аквариум

“Аквариум” - ликовна игра

Објект - Пчелка 2

4-5 години

Цел - Да се развијат способности за самостојно, тандемско и колективно ликовно творење, да се поттикне детето да држи ножички со едната рака и да сече хартија по зададена линија; да се развива истрајноста во процесот на учење.