Цвет за мама

Објект - Сонце

Деца од 2-3 години

“Цвет за мама”

Цел - Да се негуваат позитивни емоции кон членовите на семејството; да се развива чувство на задоволство од успешно завршена работа.