Гимнастиката како дел од детството на секое дете

“Од здравствен аспект, гимнастиката дава голем придонес за здравјето на детето. Со нејзино практикување се отстрануваат многу стекнати деформитети. Бидејќи се поголем број на деца имаат проблем со рамни табани, искривен ‘рбет, дебелина и сл. важно е да се напомене дека сето тоа може да се реши со практикувањето на овој спорт.”

Изработено од проф. по физичко воспитување - Николина Ќорвезироска

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: