Како расте дрвото

“Како расте дрвото” - имитативна игра (дел од проектот "Дрвјата во блиската околина")

2-4 години

Објект "Лавче"

Цел - Да се поттикнат сознанијата за основните фактори и услови за  опстојување и развој на живиот свет.