Што се крие под земјата

“Што се крие под земјата” - откривачка игра

2-3 години

Објект - Буба Мара

Цел - Да се охрабрува детето да поставува прашања за појави во моментот на набљудувањето и да стекнува доверба во своите способности.