Вулкан

5-6 години

Објект - Пчелка 2

“Вулкан”

Целта е децата да ги стекнат елементарните претстави за планетата Земја и да се поттикне способноста за истражување во процесот на учење.