Октоподот Оки и големиот океан

“Октоподот Оки и големиот океан” - текст

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат кон усвојување на научниот пристап во проучување и осознавање на природата, како и одредени претстави и поими за морскиот свет; негување способност за користење на ножици и сечење по линија.