Засади дрвце

“Засади дрвце” - песна

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне способност за заучување на текстот и мелодијата на песната, способност за поставување на прашања за растенијата, откривање на нови сознанија и причинско последичните врски во природата.