Капка вода

5-6 години

Објект - Пчелка 1

Да се оспособи детето за користење различни извори на информации во процесот на учење.