Кокичето и пролетта

3-4 години

Објект - Сонце

Цел: да се поттикнува развојот на прстите и дланката за конкретна цел.