Добредојде пролет мила

5-6 години, објект “Буба Мара 1”

2-3 и 3-4 години, објект “Пчелка 1”

Цел: Да се поттикнува користење на дланките и прстите (развој на фината моторика кај малите дечиња).

Оспособување за препознавање и вербално искажување на карактеристиките на годишните времиња.