Чиста и нечиста вода

“Пепо раскажува - Чиста и нечиста вода”

5-6 години

Објект - Пчелка 1

Цел: да се оспособи детето да препознава штетни и опасни ситуации како и да предлага сопствени решенија.