Играме

“Играме” - подвижна игра

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се воведат кон препознавање на цифрите на броевите, бројни вредности, поттикнување на весело расположение, заучување стихови наизуст, развој на  графомоторика кај децата.