Садење на цвеќиња

“Садење на цвеќиња” (практична активност)

4-6 години

Објект "Лавче"

Цел на активноста: Да се поттикнува интересот и љубовта кон природата (цвеќињата) како и стекнување знаења и способности за препознавање и класификација на растенијата.