Инсектите во ливадата

“Инсектите во ливадата” (класификација)

3-4 години

Објект - Сонце

Цел: да се оспособат децата за препознавање и именување на инсекти кои лазат, летаат и скокаат.