Полжав

“Полжав” - ликовна игра
3-4 години
Објект - Буба Мара
Цел: да се поттикнува самостојноста во користењето на различен ликовен и останат неликовен материјал.