Одговорност кон животната средина

Проект - интеграција на еколошка едукација

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат на интерес, препознавање и откривање на штетни и опасни ситуации, сетилно доживување на околината.