Точките на Буба Мара

3-4 год

Објект - Сонце

Математичка игра: “Точките на Буба Мара”

Цел - Да се применува математика во опкружувањето и да се доживува како пријатно искуство.