Најди го спротивното

5-6 години

Објект - Буба Мара 1

Цел: Да се оспособи детето за прецизно визуелно воочување и вербално изразување на разликите кај некои предмети.